Chorals ornés / Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf (2007-08, 09)

Johann Sebastian Bach, Yves Daoust

orgue et support stéréo

Espoir